เด็กไทยเก่งคว้า8ทองคณิตโลกระดับประถม

ทัพเด็กไทยสุดเจ๋ง คว้า 8 เหรียญทอง คณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ที่ฮ่องกง

          วันนี้(20 ก.ค.) นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2017 (PMWC 2017) ระหว่างวันที่ 15-20 ก.ค. ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 ทีม 12 คน และทีมอิสระที่เจ้าภาพเชิญโดยตรงอีก 1 ทีม จำนวน 4 คน (โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม) รวมนักเรียนไทย 4 ทีม 16 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 19 รางวัล รวม 34 เหรียญ ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม

          สำหรับประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รางวัล (8 เหรียญ) จาก ทีมกรุงเทพฯ B ได้แก่ ด.ช.ณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด.ช.ศุภวิชญ์  ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร / ทีมนครปฐม ได้แก่ ด.ช.กฤชตฤณ  โอฬารรักษ์  ด.ช.ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ ด.ช.กนกกร เชาวน์วิวัฒน์ และ ด.ช.ปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม 

          ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 14 รางวัล (14 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญเงิน 6 รางวัล  (6 เหรียญ) ได้แก่ ด.ช.ณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช จากโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร ด.ช.สรวิชญ์  เฮงสุวนิช  จากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด.ช.พิสิษฐ์  สมใจ จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ช.ชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์  และ ด.ช.กนกกร   เชาวน์วิวัฒน์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม / เหรียญทองแดง 8 รางวัล (8เหรียญ) ได้แก่ ด.ช.ภูวรินทร์ นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.พิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ช.ณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.วรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด.ช.ปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ด.ช.ศรัณยู   ทองจรัส  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ด.ช.กฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

          ประเภททีม รางวัลชมเชย  2 รางวัล (4 เหรียญ) จาก ทีมกรุงเทพฯ A ได้แก่ ด.ช.ภูวรินทร์ นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.ณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร ด.ช.สรวิชญ์  เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร / ทีมกรุงเทพฯ C ได้แก่ ด.ช.ปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ด.ช.พิสิษฐ์   สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ช.ศรัณยู   ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร และ ด.ช.ธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

          ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 1 รางวัล (4 เหรียญ) เป็นรางวัลชมเชย ได้แก่ ดซช.กฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ ด.ช.ชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์ ด.ญ.กนกกร  เชาวน์วิวัฒน์ และ ด.ช.ปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

          นอกจากนี้  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ยังได้รับรางวัลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำชาติในชุดการแสดง Bangkok Cultural Performance Award เป็นที่ชื่นชอบของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม จาก 15 ประเทศ รวม 144 คน คือ ไทย ไต้หวัน จีน แอฟริกาใต้ บัลแกเรีย มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มองโกเลีย สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย อีกด้วย

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/586405