เด็กไทยกวาดรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิก

สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 27 รางวัล 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมฯ ที่ฟิลิปปินส์

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา International Teenager Mathemetics Olympiad (ITMO 2017) ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2560  ที่เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

          โดย สพฐ. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม 16 คน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม รวมทั้งได้คะแนนเต็มในประเภทบุคคลและคะแนนรวมสูงสุดในประเภททีม

          ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 16 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 รางวัล ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี เด็กชายณัชนน สาระชนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายชยพล เชาวน์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          เหรียญเงิน 7 รางวัล  (7 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษิ์ จังหวัดราชบุรี เด็กหญิงอริสรา จิระชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทอง จังหวัดสงขลา เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล และเด็กชายปาณัสม์ จินดานุวัตน์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          เหรียญทองแดง 4 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายปพนธีร์ นามวงศ์ เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงวิภาวี คุณานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และรางวัลเกียรติบัตร(ชมเชย) 1 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสิรภพ นาคะวัจนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

          ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็น เหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) จาก ทีมไทย D ได้แก่ เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล และเด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล เหรียญเงิน 1 รางวัล จากทีมไทย C ได้แก่ เด็กชายณัชนน สาระชนะ ชายปพนธีร์ นามวงศ์ เด็กชายชยพล เชาวน์วีระประสิทธิ์ และเด็กชายปาณัสม์ จินดานุวัตน์ เหรียญทองแดง 2 รางวัล จากทีมไทย A ได้แก่ เด็กชายสิรภพ นาคะวัจนะ เด็กหญิงอริสรา จิระชัยกิตติ เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล และเด็กชายสัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ /ทีมไทย B ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท เด็กหญิงวิภาวี คุณานพรัตน์ เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ และเด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์

          ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญทอง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ ทีมไทย C และทีมไทย D /เหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมไทย A /เหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 รางวัล) ได้แก่ ทีมไทย B

          นอกจากนั้น ทีมนักเรียนไทยยังได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด Overall Score คือ ทีมไทย D และได้รับรางวัลคะแนนเต็ม Perfect score อีก 2 รางวัล ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท และเด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล รวมทั้งรางวัลการแข่งขัน Puzzle Challenge ในอันดับที่ 6 คือ เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล และอันดับที่ 8 คือ เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล

          โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา International Teenager Mathemetics Olympiad (ITMO 2017) มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 37 ทีม จาก 16 ประเทศ รวม 172 คน คือ ไทย บัลแกเรีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล รัสเซีย ศรีลังกา ไต้หวัน แอฟริกาใต้ เวียดนาม และฟิลิปปินส์

          ทั้งนี้ คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560  โดยสายการบินฟิลิปปินส์ เที่ยวบินที่ PR730 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.10 น.

 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/301921