เด็กประถมไทยเจ๋งกวาด 10 เหรียญทอง IMSO จากสิงคโปร์

          เด็กประถมไทยเจ๋งกวาดรางวัลได้เหรียญทุกคน คว้า 10 ทอง 12 เงิน 2 ทองแดง จากเวที IMSO 2017 ที่สิงคโปร์

          วันนี้ (23 พ.ย.) ที่ NUS High School สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้จัดให้มีพิธีประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016 (IMSO 2017) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 – 24 พ.ย.2560 โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน     ทั้งสิ้น 309 คน (คณิตศาสตร์ 165 คน วิทยาศาสตร์ 144 คน) จาก 21 ประเทศ ได้แก่ บรูไน จีน บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เซาท์แอฟริกา ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกีสถาน ไทย และเวียดนาม

          สำหรับประเทศไทยได้ส่งผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 คน แบ่งเป็นสาขาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ สาขาละ 12 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคน โดยสาขาคณิตศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง 5 คน เหรียญเงิน 5 คน และเหรียญทองแดง 2 คน ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง 5 คน และเหรียญเงิน 7 คน ดังนี้

          สาขาคณิตศาสตร์ เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ณัฐชานนท์ โสนุช รร.อนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 ด.ช.ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด.ช.บุณยกร ธารพานิช รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ช.วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย รร.อนุบาล     สุธีธร สพป.นครปฐม

          เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.ไกรวิษย์ ไกยวงค์ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ช.ชยนันต์ แสนดี รร.ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ช.พัชรพล      นวเลิศปัญญา รร.ธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ด.ช.พัสกร อู่กาญจนกิตติ รร.อนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 เขต 1 ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร

          เหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ รร.อนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ด.ญ.ปริยากร ตั้งวิไลเสถียร รร.อนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 สาขาวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ รร.มงฟอร์ตวิทยาลับ แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ด.ญ.ธรรศพร      เปาอินทร์ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ด.ช.พสิษฐ์ พัวสันติกุล           รร.ศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 ด.ช.อาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ รร.เซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร

          เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.เจ้าพระยา บรรจงการ รร.สฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)จันทบุรี เขต 1 ด.ญ.คุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ รร.ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ญ.ชนมน ศิวาวุธ รร.รัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1      ด.ช.ปณวัตร เตี่ยเจริญ รร.อนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 ด.ช.พงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ รร.อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ด.ญ.วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ด.ช.สุขจิต ไชยวงศ์ รร.ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร

          รางวัลทฤษฎี Best Theory Best Exploration และ Overall และ สาขาวิทยาศาสตร์ 4 ประเภท ได้แก่ Individual, Best Theory, Best Experiment และ Overall โดยรางวัลทฤษฎี Best Theory ได้แก่ ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ ประเทศไทย รางวัล Best Exploration จาก     ประเทศเวียมนาม และ รางวัล Overall เป็นของประเทศสิงคโปร์เจ้าภาพ

 รางวัล ทฤษฎี Best Theory ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ ประเทศไทย

 

ที่มา : https://www.siamrath.co.th/n/26949