เซ็นทรัลมอบชั้นหนังสือ

ศึกษาธิการนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบชั้นหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการรักการอ่าน จากผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน 65 แห่งทั่วประเทศ เนื่องในวาระครบรอบ 65 ปี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
ผู้บริหารเซ็นทรัลฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ “รักการอ่าน” ว่า ทางบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านการศึกษา จึงมีการดำเนินการโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553-2556 ได้แก่ 1) โครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา โดยให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  2) โครงการ “รักการอ่าน” ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งพัฒนาห้องสมุดและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  3) โครงการห้องสมุดเซ็นทรัล สร้างสรรค์ปัญญาชน มีการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู้ที่มีคุณสมบัติครบด้าน


สำหรับโครงการ “รักการอ่าน” เป็นโครงการที่จัดให้มีการมอบชั้นหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 65 แห่งทั่วประเทศ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการคัดเลือกโรงเรียนและทำการส่งมอบชุดชั้นวางหนังสือเพื่อการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน กระจายไปยังโรงเรียนทั้ง 65 แห่งเรียบร้อยแล้ว


รมว.ศธ. กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้สนับสนุนชั้นหนังสือและสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในโครงการ “รักการอ่าน” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน เนื่องจากการอ่านออกเขียนได้ สื่อสารได้ เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาที่ ศธ.ต้องการจะสนับสนุนและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และหวังว่าจะมีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องไป


สำหรับพิธีมอบชั้นหนังสือและสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์ดังกล่าว 3 โรงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คือ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จ.อ่างทอง โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้มอบโล่แสดงความขอบคุณต่อผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

8/10/
2556


ภาพข่าวเพิ่มเติม  https://www.moe.go.th/websm/2013/oct/336.html