เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

ศธ.จัดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ศึกษาธิการ – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณเวทีหน้า ศธ. ถนนราชดำเนินนอก โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดงานว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เวียนบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง และทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

โดยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการที่ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ ทรงเป็นครูของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยให้ได้รับการศึกษา ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรส พระราชธิดา โดยทรงอบรมสั่งสอนและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง และอีกนานัปการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างยิ่ง จนเป็นที่ประจักษ์ชัด สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติคุณ ยกย่องให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเป็น “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยแท้จริง พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่กล่าวมานั้น ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อเนกอนันต์อย่างยิ่ง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยให้ดีขึ้น และนำความร่มเย็นผาสุกอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ศธ.จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรอบ ศธ.

โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา การจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษา จัดให้มีกิจกรรมฝึกอาชีพ การให้บริการกับประชาชนผู้มาร่วมงาน และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ รวมทั้งจัดจุดถวายพระพรชัยมงคล และการถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ด้วย”

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ในวันนี้  ซึ่งงานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินที่ ศธ.จัดขึ้น เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และทุกหน่วยงานใน ศธ. รวมทั้งบุคลากร ข้าราชการ ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้งานเกิดขึ้นได้

ศธ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ ในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งประการหนึ่ง คือ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ศธ.จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินในวันนี้

จากการที่ ศธ.ได้ถวายพระราชสมัญญานามตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงอุทิศแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารห่างไกล พระองค์ได้ทรงริเริ่มมูลนิธิศิลปาชีพ ทรงให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลได้มีแหล่งศึกษาหาความรู้ พระองค์ได้ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ บริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาสในท้องที่ต่างๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนหนังสือ การขจัดความไม่รู้หนังสือให้กับประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้มีโอกาสได้รับการศึกษา พระองค์ยังทรงเป็นแม่ของพระราชโอรส พระราชธิดา

การเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินในวันนี้  ศธ.จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระกรุณาดำเนินการพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือประชาชนและราษฎรหลากหลายรูปแบบดังได้กล่าวแล้ว พระองค์ยังเป็นครูที่ดีของพระราชโอรส พระราชธิดา ทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ใดกลุ่มใด ทรงมีแต่ให้ อันทรงเป็นคุณลักษณะเด่นของความเป็นครู จึงทรงเป็นครู เป็นสิริ เป็นศรีของแผ่นดินโดยแท้ พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา ทรงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในและนานาประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง

ศธ.ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน จึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557 บริเวณโดยรอบ ศธ.”

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดงาน ปลัด ศธ. และผู้บริหาร ศธ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการขององค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาด้วย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1
3/8/2557