เกณฑ์จัดการศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ได้จัดทำหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทย ต้องได้รับการรับรองในสาขาวิชาจากการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) หรือ Times Higher Education (THE) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ คพอต. เห็นชอบ และต้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดศาสตร์วิทยาการและสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในประเทศไทย

2. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยในหลักสูตร/สาขาวิชาใด ต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ หลักสูตร รายวิชา และคณาจารย์ตามกระบวนการและคุณภาพเดียวกับที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร สาขาวิชานั้น ในวิทยาเขตหลัก (Main Campus) ของสถาบันอุดมศึกษานั้น

3. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ต้องยื่นแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

4. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศต้องจัดการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยไม่สามารถเปิดวิทยาเขตเพื่อจัดการศึกษานอกพื้นที่ได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก คพอต. ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นการดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในวิทยาเขตหลัก (Main Campus)

 


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
18/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน