อาชีวะเอกชนดีเด่น

ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/feb/044.html

มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ผู้บริหาร และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มภาคกลาง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงในปี 2558

โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การแข่งขันได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 1,642 คน เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 1,533 คน และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จำนวน 1,305 คน รวมทั้งสิ้น 4,480 คน นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นของกลุ่มภาคกลางที่มีอายุงานการบรรจุมากกว่า 3 ปี มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่อง

รมว.ศธ. กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีต่อผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาทักษะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพที่กำลังเป็นความต้องการของประเทศ ดังเช่นในหลายประเทศทั่วโลก

เรื่องของการอาชีวศึกษาเป็นเรื่องที่รัฐบาลและ ศธ.ให้ความสำคัญ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังต้องการบุคลากรที่มีทักษะฝีมือ เพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยผลิตบุคลากรที่มีทักษะฝีมือไม่เพียงพอและขาดแคลนอยู่มาก ฉะนั้น ศธ.จึงมีนโยบายที่จะพยายามผลักดันส่งเสริมให้นักเรียนสายสามัญเลือกเรียนต่ออาชีวศึกษาให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพประมาณ 66:34 จะพยายามให้เป็น 50:50 และมีการกำหนดว่า ภายใน 2 ปีการศึกษาจะปรับสัดส่วนให้เป็น 51:49 แต่ในปีการศึกษาแรกนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 55:45 ทั้งนี้ ขอให้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลว่าจะให้ ศธ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ดำเนินการอย่างไรบ้าง แม้ว่าขณะนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการแต่ก็จะทำงานกันอย่างเต็มที่ และเชื่อว่า สพฐ.ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแน่นอน

สำหรับการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา มีแนวความคิดที่สำคัญคือ ให้อาชีวศึกษาร่วมกับภาคเอกชนกำหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษา และจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งการอาชีวศึกษาเอกชนสามารถดำเนินการโดยประสานงานผ่านทาง สช.ได้ เพื่อดำเนินการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตอย่างแท้จริง

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน