อาจารย์ ม.ร.รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก

 อาจารย์ ม.ร.รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก


     ดร.ศุภชัย ศุภผล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากวิทยาพนธ์ เรื่อง “การสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย” โดยเข้ารับรางวัลจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


     ดร.ศุภชัย กล่าวถึงงานวิจัยว่า เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของทฤษฎีการเมืองตะวันตกอื่นๆ ในสังคมไทย โดยเลือกศึกษานักคิดตะวันตกที่ชื่อว่า ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาว่า ทฤษฎีการเมืองของรุสโซได้เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด และคนไทยได้นำทฤษฎีการเมืองดังกล่าวมาใช้ ซึ่งผลงานนี้ได้ทำการสืบค้นผ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2555 และสืบค้นผ่านบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ยังมีชีวิตอยู่ อาจจะกล่าวได้ว่า “งานชิ้นนี้เป็นงานบุกเบิกในวงการทฤษฎีการเมือง เพราะในอดีตการศึกษาทางด้านทฤษฎีการเมืองในประเทศไทย จะเป็นเพียงการศึกษาความคิดของนักคิดตะวันตก แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความคิดของนักคิดตะวันตกที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทย”


     ขณะเดียวกัน งานชิ้นนี้ยังเป็นงานที่มุ่งทำความเข้าใจการเมืองและสังคมไทยของไทยผ่านมิติที่ไม่เคยศึกษามาก่อน เพราะที่ผ่านมาการเข้าใจสังคมไทยมักจะเป็นการทำความเข้าใจผ่านเรื่องจากวรรณกรรม หรือจากภาพกว้างๆ ในแง่มุมอื่นๆ แต่ไม่เคยมีงานที่อธิบายว่า สังคมไทยนั้นมีความสามารถในการทำความเข้าใจประเด็นระดับทฤษฎีการเมืองเลย ที่สำคัญ งานวิจัยยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการเมืองไทยในแง่ที่ชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนทางความรู้กับสังคมตะวันตกอยู่ตลอดเวลา และได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองรับมาจากตะวันตกให้มีลักษณะเป็นของตนเองอยู่เสมอ


http://www.banmuang.co.th/news/education/41468