อาจารย์ ม.รังสิตรับรางวัล งานวิจัยยอดเยี่ยม

 ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม SET Best Paper Award in Capital Market 2016 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ This award was presented at the 2016 Asian Finance Association Annual Conference (ASIAN FA), Thailand


 


ดร.กุลบุตร โกเมนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในการส่งงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASIAN FA ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพในด้านการทำงานด้านวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล SET Best Paper Award in Capital Market 2016 โดยเป็นงานวิจัยหัวข้อเรื่อง “Disclosure of Intended Use-of-Proceeds and Stock Market Performance of IPOs” ซึ่งมีคณะผู้ร่วมวิจัยอีก 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มูฮัมมัด เชอลีฟ และ ดร.บิง ซู จากมหาวิทยาลัย Heriot-Watt, Edinburgh, UK โดยใช้ระยะเวลาในการทำวิจัยประมาณ 5-6 เดือน เป็นการศึกษาถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ในหนังสือชี้ชวน (IPO prospectus) โดยมุ่งเน้นในส่วนของวัตถุประสงค์ของการนำเงินทุนไปใช้ ว่ามีผลต่อราคาและผลตอบแทนของหุ้น IPO ทั้งในระยะสั้นและระยาวอย่างไร ที่น่าสนใจคือ งานวิจัยชิ้นนี้ได้สร้างตัวแปรวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลขึ้นมาเอง โดยนำข้อมูลเชิงพรรณนามาเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงสถิติ และยังเป็นการพิจารณาถึงตัวแปรต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น อัตราการถือครองหุ้นโดยภาครัฐบาล สัดส่วนการจองของนักลงทุนประเภทต่างๆ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนแรกเริ่ม และผลตอบแทนระยะยาวของนักลงทุนอีกด้วย


 


สำหรับรางวัลที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นอีกหนึ่งผลงานในฐานะอาจารย์และนักวิจัยที่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 300 ผลงาน และผลงานวิจัยของเราเป็น 1 ใน 100 ผลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอ และเป็น 1 ใน 10 รางวัลที่คว้ารางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม โดยเกณฑ์การพิจารณานั้นดูจากเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ งานวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เดิม (Originality) ผลของการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (Contribution) ระดับการวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี (Critical analysis of concepts and theories) และรูปแบบการเขียนงานวิจัย (Writing style) โดยภายหลังงานวิจัยชิ้นนี้ได้ส่งไปเพื่อพิจารณาเผยแพร่ที่ Journal of Applied Accounting Research ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในและจัดอันดับใน ABS (the Association of Business Schools) ขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Under review)” ดร.กุลบุตร กล่าว


 


ดร.กุลบุตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการทำวิจัยทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มีส่วนช่วยพัฒนาและผลักดันบุคลากรให้เข้าร่วมในหลากหลายเวที ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้นักวิชาการได้เปิดมุมมองและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำมาต่อยอดปรับใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของงานวิจัยนั้นๆ แก่สาธารณชน และ บุคคลภายนอกมากขึ้นอีกด้วย


 


ที่มา :  http://www.banmuang.co.th/news/education/61269