อกท.ครั้งที่ 35

จ.อุบลราชธานี – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานในครั้งนี้

ในการนี้ รมว.ศธ.ได้กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ในนามคณะกรรมการจัดงาน พ่อค้า ประชาชน และบรรดาผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ ว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 35 ในวันนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 25 ต่อเนื่องมา ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมขององค์การโดยสังเขป ดังนี้

คณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกจากทั่วประเทศได้นำกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเผยแพร่สู่สาธารณชน ภายใต้คติพจน์ขององค์การฯ ที่เหล่าสมาชิกทุกคนยึดมั่นว่า

“เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา
หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม”

“ด้านการเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด” สมาชิกที่ได้นำความรู้จากการเรียนไปปฏิบัติและนำผลงานมาประกวดแข่งขัน ด้านวิชาชีพพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง ช่างเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ศิลปเกษตร ธุรกิจเกษตร และสาขาวิชาพื้นฐาน

“ด้านการปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา” สมาชิกที่ได้ทำโครงการอาชีพการเกษตร ด้านพืชกรรม สัตวบาล ประมง และเกษตรผสมผสาน จนได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการที่ดีเด่นของแต่ละภูมิภาค สามารถนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างกัน

“ด้านการหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา” ทางองค์การได้พัฒนาคัดเลือกสมาชิกที่สำเร็จการศึกษา และไปประกอบวิชาชีพทางด้านเกษตรกรรมจนประสบความสำเร็จ มาเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกรุ่นน้อง

“ด้านใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม” องค์การได้พิจารณาคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่า ที่มีจิตอาสานำความรู้วิชาการด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องไปบริการชุมชน จนเป็นนักบริการสังคมดีเด่น

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติจากประเทศกลุ่มอาเซียน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไนจีเรีย ได้มาร่วมแข่งขันทักษะโดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสื่อสารสากล และเพื่อสร้างมิตรไมตรีที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนพัฒนาสมาชิกขององค์การให้มีประสบการณ์ระดับสากล

ในด้านการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของการอาชีวศึกษาเกษตรนั้น เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 4 สถาบัน รวมทั้งมีนโยบายและแนวทางให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาทิ การลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดงานและนำผลงานด้านการเกษตรสมัยใหม่มาแสดง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพของผู้ร่วมงาน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานโล่ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกดีเด่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และพระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 35 จากนั้นขอพระราชทานเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ว่า มีนักศึกษาอาชีวะเกษตรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ที่จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาเกษตรกรรม จำนวน 51 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การฯ จำนวนกว่า 2,200 คน และครูเกษตร จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการวิจัยทดลอง ผลงานการประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการเกษตร และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพของกำลังคนสายเกษตรกรรมให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเกษตร และสร้างรากฐานการเกษตรของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรในอนาคตดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น และตัวแทนหน่วยดีเด่น ทอดพระเนตรนิทรรศการของสมาชิกองค์การ และประทับรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการเรื่อง ไอศกรีมไนโตรคลอโรฟิลล์ ของสมาชิกองค์การหน่วยพิจิตรด้วย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

17/2/2557