ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จ.สระบุรี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 22 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้อ่านทุกช่วงวัยในหลากหลายมิติ โดยมีนายวสันต์ รัชชวงษ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.อ.ต.ศักดา สายหยุด ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอพระพุทธบาท นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเสาไห้ ตลอดจนบรรณารักษณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


"ห้องสมุด ฯ แห่งนี้ ถือว่ามีความพร้อมทั้งในส่วนของอาคาร หนังสือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเป็นห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งที่มีการออกแบบ ตกแต่ง และจัดวางอย่างเหมาะสมสวยงาม ซึ่งได้ฝากให้ ผอ.กศน.อำเภอพระพุทธบาท และบรรณารักษ์ วางแนวทางการใช้ห้องสมุดและมาตรการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรัดกุม เพื่อให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย อาทิ การจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ, การจัดหาหนังสือที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครอบคลุมคนทุกช่วงวัย อาทิ การประกวดแข่งขันการอ่านหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ ประกวดภาพวาดหนังสือ มุมหนังสือ หรืออาคารห้องสมุด, การเขียนเรียงความประทับใจที่มีต่อห้องสมุด เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษา และหมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ และบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความพร้อมใช้งานเสมอ ก็เป็นสิ่งจำเป็นและควรให้ความสำคัญ พร้อมกับการพัฒนาบรรณารักษ์ ให้มีความรู้และทักษะเท่าทันกับเทคโนโลยี และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การใช้ระบบ e-Library, การอบรมออนไลน์หลักสูตรต่าง ๆ, การสรรหาหนังสือและจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของนักอ่าน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนออนไลน์ อาทิ ทีวีดิจิทัล กศน.ช่อง 52, เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นต้น" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว


ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ลำดับที่ 64 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตอบสนองการศึกษาหาความรู้ของประชาชน ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมจัดบริการการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้จากสื่อห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น โดยภายในห้องสมุดได้จัดมุมบริการ ทั้งในส่วนของมุมอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพระราชทาน มุม IT มุมอาเซียน และส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องสระบุรี โดยมีนิทรรศการโครงการในพระราชดำริ และนิทรรศการทรัพยากรธรณี และห้องพระพุทธบาท

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/5/2563