ห้องสมุดดิจิตอล

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 48/2557
 แถลงข่าว มหกรรม คนสร้างสุข” และพิธีรับมอบห้องสมุดดิจิตอล


 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม คนสร้างสุข” และพิธีรับมอบห้องสมุดดิจิตอลให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ77 แห่ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดี และผู้บริหารบริษัทฯ และศิลปินจำนวนมาก เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูมนายอัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการศึกษา สำหรับโครงการล่าสุดในปี 2557บริษัทฯ ได้จัดงาน “มหกรรม คนสร้างสุข” ขึ้นทั่วประเทศ โดยจุดเด่นของงาน คือ “โครงการห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข” ซึ่งเป็นการมอบห้องสมุดดิจิตอลให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ โดยจะมอบแท็บเล็ตซึ่งบรรจุหนังสือประมาณ 1,000 เล่ม ที่ให้สาระความรู้ ช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชน รวมถึงเป็นแหล่งที่ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเนื้อหา และจะมีการเพิ่มหนังสือทุกๆ 3 เดือน ลงในแท็บเล็ตดังกล่าวอีกด้วย


เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า การที่บริษัทฯ มีโครงการมอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุขให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศนั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะห้องสมุดนับเป็นสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ให้มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลบางอย่างต้องอาศัยการสืบค้น ไม่ว่าจากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ต ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ อันจะเป็นประตูเปิดสู่โลกกว้างในอนาคตต่อไป


รมว.ศธ. กล่าวในฐานะตัวแทนของอธิการบดีในการรับมอบห้องสมุดดิจิตอลว่า ศธ.ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจะพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ภายในปี พ.ศ.2558 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายที่ ศธ.พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว


ในโลกยุคดิจิตอล ผู้คนมีแหล่งข้อมูลความรู้อยู่อย่างไม่จำกัด ที่สำคัญคือ เราจะช่วยให้ผู้เรียน เด็กและเยาวชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กว้างขวางและทั่วถึงได้อย่างไร การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เช่น การบริจาคระบบห้องสมุดอิเล็ทรอนิกส์และสื่อความรู้ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์ให้แก่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่และมีประสิทธิภาพ จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษา


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

25/2/2557