หารือ คสช. เพื่อหาแนวทางสร้างสมานฉันท์ปรองดองในประเทศ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องการสร้างสมานฉันท์ปรองดองในประเทศตามโรดแมป ระยะที่ 1ของ คสช.วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรในสังกัดจำนวนมาก มีครูกว่า 6 แสนคน และยังดูแลตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กศน. ซึ่งสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถดำเนินการทันทีได้คือการจัดการประชุมในแต่ละหน่วยงานเพื่อช่วยขยายผลชี้แจง ทำความเข้าใจ และบูรณาการโครงการกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดตามแผนและปรับกิจกรรมให้เป็นการสร้างเสริมความรักสามัคคีสมานฉันท์ ส่งเสริมความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ และให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจจัดทำสรุปเสนอโครงการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในระยะ 1-3 เดือน พร้อมทั้งร่วมกับศูนย์ปรองดองในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับทหารกระจายไปเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติ โดยจะต้องมีการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นทุกเดือนเพื่อรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาต่อไป

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.