หารือกับแคนาดา

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายฟิลลิป คาลเวิร์ต (H.E. Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
นายฟิลลิป คาลเวิร์ต กล่าวว่า ขณะนี้จำนวนนักเรียนนักศึกษาไทยที่ศึกษาต่อในประเทศแคนาดามีไม่มากนัก จึงต้องการให้มีความร่วมมือมากขึ้น โดยเสนอให้มีการเชื่อมโยงด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ และให้มีการเยี่ยมชมสถานศึกษาของแคนาดาที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย เพื่อศึกษาวิธีการสอนและระบบของสถานศึกษาดังกล่าว จากนโยบายของ รมว.ศธ.ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการอาชีวศึกษาการฝึกอบรม และการร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆ ทางแคนาดายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่


ทั้งนี้ ทางแคนาดาจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศแคนาดา ซึ่งภายในงานจะมีการแนะนำสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการแนะนำการเรียน ภาษาแบบออนไลน์ (Online Language Training) จากสถาบันสอนภาษาของแคนาดา ซึ่งให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษารวมถึงบุคลากรในหน่วยงานราชการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557


รมว.ศธ. กล่าวถึงระบบการศึกษาของไทย ที่ไม่มีการทดสอบวัดผลกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างไร จึงจำเป็นต้องทำแบบทดสอบวัดผลกลางเพื่อสร้างมาตรฐาน และจะต้องสอดคล้อง ครอบคลุมกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย จึงมีความยินดีที่จะเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพของแคนาดา


นอกจากนี้ ได้เห็นว่าการเรียนภาษาต่างประเทศของไทยมีปัญหา เช่น วิธีการสอนที่เน้นเรื่องคำศัพท์และไวยากรณ์ การขาดแคลนเจ้าของภาษาในการสอนภาษาต่างๆ และการสอนโดยไม่มีวิชาสนทนา นักเรียนไทยมากกว่า 90% ประสบกับปัญหาดังกล่าว จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมครู และช่วยออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ในด้านการจัดการอาชีวศึกษา ไทยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย เช่น การกำหนดหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน การฝึกอบรม มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อให้คำแนะนำแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อปฏิรูปการอาชีวศึกษา และนำไปสู่การผลิตแรงงานที่มีทักษะให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และต้องให้มีความร่วมมือกันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการแรงงานของแต่ละภาคส่วน


โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวเชิญให้แคนาดาเข้าร่วมงานมหกรรม “ปฏิวัติการเรียนการสอน : มุ่งสู่ปฏิรูปการเรียนรู้”* ในเดือนมกราคม 2557 ซึ่ง ศธ.จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน โดยขอให้แคนาดาได้สาธิตและแนะนำการศึกษาของแคนาดาในงานมหกรรมดังกล่าว


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/11/2556


* งานมหกรรม “ปฏิวัติการเรียนการสอน: มุ่งสู่ปฏิรูปการเรียนรู้” จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม  2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่ที่สุด ซึ่งจะเป็นจุดเด่นของการจัดมหกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมระบบการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ทั้งด้านสาขาวิชา และด้านระเบียบวิธีการเรียนการสอน  ซึ่งจะรวมถึงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในโลกยุคใหม่ STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics, การสอนภาษาในโลกยุคใหม่, กระบวนทัศน์การคิดแบบใหม่, กระบวนการฝึกสมองและจิตใจ,  PISA at Work, การรวบรวมและเผยแพร่บทเรียนรูปแบบต่างๆ