หารือกับออสเตรีย

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายเอนโน โดรฟีนิก (H.E. Mr. Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่ห้องรับรองจันทรเกษมเอกอัครราชทูตออสเตรียฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้าดำรงตำแหน่งของ รมว.ศธ.และกล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย โดยพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของไทย ซึ่งไทยและออสเตรียต่างก็ประสบปัญหาเรื่องผู้เรียนให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญามากกว่าความต้องการของประเทศ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามถึงโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่มีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ และกล่าวเชิญ รมว.ศธ.เพื่อเข้าร่วมงานฉลองวันชาติออสเตรีย (26 ตุลาคม) แต่กำหนดจัดงานในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 นี้ด้วย


รมว.ศธ. กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาของไทยว่า ต้องการให้มีการวัดและประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน การปฏิรูปหลักสูตร การพัฒนาครูผู้สอน และการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาได้อย่างสะดวกมากขึ้น อีกทั้งได้กล่าวถึงการยกระดับการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ เนื่องจากไทยกำลังจะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project) ทำให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะและฝีมือเป็นจำนวนมาก


ในขณะนี้ก็ได้มีการหารือความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษากับหลายประเทศในการกำหนดคุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น 50 : 50 ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสายสามัญ เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากกว่าศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ทั้งที่จริงแล้วผู้ที่จบมหาวิทยาลัยมีอัตราส่วนในการจบออกมาแล้วไม่มีงานทำมากกว่าผู้ที่จบการอาชีวศึกษา ในส่วนของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศก็ประสบปัญหาอย่างมาก คือมีการเน้นการสอนไวยากรณ์และคำศัพท์มากเกินไปและไม่มีวิชาสนทนาในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาได้ดีเท่าที่ควร จึงจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศด้วย


ในส่วนของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนนั้น รมว.ศธ.กล่าวว่าได้ดำเนินการมากว่า 8 ปีแล้ว ปัจจุบันมีนักเรียนไทยไปศึกษาอยู่ที่สาธารณรัฐออสเตรียในโครงการดังกล่าวประมาณ 20 คน ส่วนใหญ่ศึกษาต่อทางด้านการบริหารและวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้นักเรียนไทยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในออสเตรียน้อยมาก จึงต้องการให้มีความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลในเรื่องดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในออสเตรียมากขึ้น


โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อเอกอัครราชทูตฯ ที่เสนอความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย ทั้งยังได้กล่าวตอบรับคำเชิญไปเข้าร่วมงานฉลองวันชาติออสเตรียซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2556 นี้ด้วย


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/10/2556