หารือกับผู้บริืหารยูเนสโก

ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/aug/170.html

โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr. Qian Tang ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกด้านการศึกษา ในระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Education Conference : APREC) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

Mr. Qian Tang ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ด้านการศึกษา (UNESCO Assistant Director-General for Education) กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณที่กระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก โดยเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้  เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศสมาชิกได้

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้พยายามผลักดันและเร่งดำเนินการในวาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาโดยตลอด และการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนก็เป็นหนึ่งในวาระดังกล่าว นอกจากนี้ ปลัด ศธ.ได้กล่าวถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานยูเนสโกที่กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2558 และเห็นควรให้มีการจัดงานฉลองเปิดอาคารสำนักงานยูเนสโกแห่งใหม่ ซึ่งผู้ช่วยผู้อำนวยใหญ่องค์การยูเนสโกก็เห็นด้วย อีกทั้งได้เสนอให้มีการจัดประชุมด้านการศึกษาที่ประเทศไทยในช่วงเวลานั้น พร้อมกับการจัดงานฉลองเปิดอาคารใหม่ด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
7/8/2557