หารือกับผู้ตรวจราชการ

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ– ต้องการพบปะเพื่อหารือ ประเมิน รับฟังข้อเสนอแนะ และผลจากการตรวจติดตามนโยบายด้านการศึกษา


รมว.ศธ.กล่าวว่า ต้องการให้มีการหารือกับผู้ตรวจราชการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการทำงาน การมอบหมายงานเพื่อช่วยผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการด้วย รวมทั้งต้องการความร่วมมือจากผู้ตรวจราชการเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบาย โดยเน้นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญที่อาจจะต้องการการประเมิน การรับฟังความคิดเห็นการตรวจติดตามนโยบายด้านการศึกษา หรือเป็นเรื่องที่ไม่อาจใช้วิธีการชี้แจงเพียงอย่างเดียวได้


– ฝากคิดหาวิธีการตรวจราชการที่เหมาะสม


จากการอ่านรายงานการตรวจราชการ พบว่า มีการตรวจติดตามกระจายในนโยบายหลายๆ ด้านมาก และแต่ละนโยบายก็มีข้อมูลจำนวนน้อย จึงขอให้ช่วยคิดว่า วิธีการตรวจราชการที่ดีเพื่อให้มีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมากควรจะเป็นอย่างไร ควรจะตรวจในประเด็นที่สนใจด้วยการรวบรวมข้อมูล จากการสอบถาม และนำมาเสนอในภาพรวม หรือควรจะเน้นตรวจติดตามในบางนโยบายในบางช่วงเวลา วิธีการทำงานควรจะเป็นอย่างไร


เสียงสะท้อนจากนโยบายการศึกษา


นอกจากนี้ ต้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา (Stakeholder) ว่า ได้รับรู้ถึงนโยบายด้านการศึกษาที่ได้ประกาศหรือไม่ หากรับรู้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด มีนโยบายหรือประเด็นใดที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้ต้องอาศัยผู้ตรวจราชการ ศธ.หาข้อมูล สอบถามจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนเองด้วย


ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ศธ.ที่เป็นประเด็นสำคัญ ดังนี้


โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ได้แสดงความคิดเห็นให้ รมว.ศธ.รับทราบและพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ คือ


1) การกำหนดประเด็นการตรวจราชการที่ชัดเจน มีตัวชี้วัด และเป้าหมายในการตรวจ เช่น กำหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการคิดวิเคราะห์และอ่านออก หรือทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งการคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายอย่างแท้จริง และต้องเปิดโอกาสให้โรงเรียนและสถานศึกษาหาวิธีการบริหารจัดการได้อย่างอิสระ


2) ควรมีการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นด้านการศึกษา (Poll) เพื่อตรวจสอบความคิดเห็น การรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งระบบ


3) เครื่องมือการตรวจราชการด้านการศึกษา เช่น แบบฟอร์มการตรวจติดตามด้านการศึกษา จะต้องเป็นคำถามที่ตรงประเด็น ชัดเจน และจำนวนข้อคำถามไม่มากนัก


4) การรายงานผลการตรวจราชการ ควรรายงาน Best Practices การศึกษาทุกระดับทุกประเภทในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นสำคัญในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ ข้อมูลการรับนักเรียนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีที่เรียน เป็นต้น


5) ขอให้ฝ่ายบริหารสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่พบจากการตรวจราชการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของการตรวจติดตามราชการ ทำให้ผู้ตรวจราชการสามารถตรวจติดตาม ควบคุม และกำกับดูแลได้


รมว.ศธ.กล่าวฝากให้ผู้ตรวจราชการหารือร่วมกัน เพื่อออกแบบเครื่องมือที่จะใช้สำรวจประเด็นการตรวจติดตามอย่างง่าย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลการรับรู้ การเข้าถึง และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นประเด็นและออกแบบการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
30/10/2556