หารือกับญี่ปุ่น

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 93/2557
ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น


สาธารณรัฐฝรั่งเศส – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับ Mr. Shigeharu Kato เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโกรมว.ศธ. กล่าวว่าเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของญี่ปุ่น ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมมือกับองค์การยูเนสโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2557 ในวาระสิ้นสุดทศวรรษของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Decade of Education for Sustainable Development) ซึ่งจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรี จัดขึ้นที่เมือง Aichi-Nagoya ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557 โดยคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 1,000 คน เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงของทั้งญี่ปุ่นและทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมาของทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะสามารถดำเนินการในภายหลังปี 2557 ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมฯ ดังนี้


รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทั้งในระดับทวิภาคีด้านการศึกษา และความร่วมมือกับภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น เช่น ความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) โดยหอการค้าญี่ปุ่นได้ดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจของไทย และระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่น เป็นต้น


ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้ตอบรับในหลักการว่ารัฐบาลไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการประชุมดังกล่าว รวมทั้งยังได้กล่าวถึงความสำคัญในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเพิ่มผลการสอบ PISA ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายข้างต้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


ในโอกาสนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติอาเซียนบวกสามที่ริเริ่มโดยประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ โครงการเคลื่อนย้ายนักเรียน (Student Mobility) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ และจะนำเสนอผลโครงการในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประเทศไทยได้ตอบรับที่จะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายนักเรียนในอาเซียนยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎและระเบียบของประเทศต่างๆ ที่แตกต่างกัน


นอกจากนี้ ได้กล่าวว่าเยาวชนไทยมีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันประเทศไทยและญี่ปุ่นยังได้ดำเนินความร่วมมือในการส่งเสริมการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดส่งครูมาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนทุนสมัครไปเรียนประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก


นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

ข้อมูล
: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
13/4/2557