ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

infographic 21 มิถุนายน 2564

‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่ว...

infographic 30 มีนาคม 2564

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาค...

infographic 10 มีนาคม 2564

๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทาง...

infographic 18 กุมภาพันธ์ 2563

6G เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

ศธ.รัดเข็มขัดงบประมาณ ปี 63

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก...

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทาง...

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

ศธ.เผยแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือกันทุกมิติ

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทาง...

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทาง...

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์

infographic 21 พฤศจิกายน 2562

๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3)

infographic 18 พฤศจิกายน 2562