มติ ครม.25 สิงหาคม 2552

ครม.ได้เห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างไทย...

เห็นชอบปฏิรูป กศ.ในทศวรรษที่สอง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบข...

ครม.เห็นชอบการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ได้เห็นชอบให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนด...

ตั้งประธาน-กรรมการบริหารมหิดลวิทยานุสรณ์

ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที 28 กรกฎาคม ได้แต่งตั้งประธานกรรมกา...

อนุมัติ พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติอนุมั...

มติ ครม.23 มิ.ย.2552

รมว.ศธ.เผยมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๔ เรื่อง...

มติ ครม.9 มิ.ย.2552

รมว.ศธ. เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุน...

มติ ครม. 16 มิ.ย. 2552

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เผยมติ ครม. เมื่อวัน...

มติ ครม.3 มิ.ย.2552

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้อนุ...

จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

รมว.ศธ.เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง...

มติ ครม.13 พ.ค.2552

มติ ครม.4 เรื่องคือ แก้ไข กม. ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การศึกษ...

มติ ครม.6 พฤษภาคม 2552

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 2 เรื่อง คือ อนุมัติร่างกฎกระทร...

มติ ครม.28 เมษายน 2552

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ...

มติ ครม. 21 เม.ย.2552

มติ ครม.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 4 เรื่อง

มติ ครม.7 เมษายน 2552

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 4 เรื่อง คือ แต่งตั้งเลขานุการ ...

>