มติ ครม.26 ก.พ.62

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี ...

ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.3 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เกี่ยวข้องก...

ป้องกันการทุจริตโอกาสในการเข้าเรียน

ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือ...

มติ ครม. 29 ม.ค.62

ครม.เห็นชอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพย...

มติ ครม.22 ม.ค.62

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ในส่วนที่เกี่ย...

มติ ครม. 8 มกราคม 62

มติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิก...

มติ ครม. 2 ม.ค.62

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง...

เห็นชอบจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี 25 ธันวาคม 2561 รับทราบและเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ท...

มติ ครม.18 ธ.ค.61

ครม. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ 2562-2565 และอนุ...

มติ ครม. 4 ธ.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ...

มติ ครม.20 พ.ย.61

มติคณะรัฐมนตรี 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษ...

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ...

มติ ครม. 2 ต.ค.61

มติ ครม. 2 ต.ค.61 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบร...

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งผู...

อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ กช.

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "นายชลำ อรรถธรรม" ให้ดำรงตำแหน...

>