มติ ครม. 13 สค. 62

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่เกี่ยวข้...

มติ ครม. 30 ก.ค.2562

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับก...

มติ ครม. 11 มิ.ย.62

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง 1) อนุมัต...

มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62

มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เ...

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

มติ ครม. 21 พ.ค.62: การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจใ...

อายุครบ 60 ปีรับราชการต่อไป

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อนุมัติหลักการร่า...

วันหยุดราชการประจำปี

มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562 รับทราบกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภา...

3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา

มติคณะรัฐมนตรี 14 พ.ค.62 มีมติเห็นชอบให้วันที่�3�มิถุนายน ขอ...

มติ ครม.7 พ.ค.62

มติ ครม.7 พ.ค. 62 ที่เกี่ยวข้อง 4 เรื่อง เห็นชอบแผนการปฏิรูป...

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี

มติ ครม.30 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็...

ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกร...

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษา...

ส่ง นศ.จชต.เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไ...

มติ ครม.19 มี.ค.62

มติ ครม.19 มีนาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง คือ...

มติ ครม. 5 มี.ค.62

มติคณะรัฐมนตรี 5 มี.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.3 เรื่อง คือ รั...