นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลั...

ภาพถ่ายในงานการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเ...

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่ง...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร...

ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ...

หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562

รวมคำสั่งของ ศปท.ศธ.

รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 แล...

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไป...

>