ข่าวสารกิจกรรม

คู่มือและแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผ...

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ เกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่...

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสรุปย่อคำวิน...

เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลาก...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่น...

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะ...

รายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอ...

เรื่อง รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

ยุทธศาสตรการวิจัยของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖...

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง งานจัดหาผู้บริหา...

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา

ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง...

>