ข่าวสารกิจกรรม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสรุปย่อคำวิน...

เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลาก...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่น...

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะ...

รายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอ...

เรื่อง รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

ยุทธศาสตรการวิจัยของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖...

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง งานจัดหาผู้บริหา...

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา

ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง...

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการพ...

รายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเ...

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายหัวข้อภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูป...

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง...

>