เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...

ข่าวประกาศ 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเลิกการเรียก...

ข่าวประกาศ 28 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนัก...

ข่าวประกาศ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจา...

ข่าวประกาศ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน...

ข่าวประกาศ 13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาง...

ข่าวประกาศ 13 พฤษภาคม 2563

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหน...

ข่าวประกาศ 01 พฤษภาคม 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ้นจ...

ข่าวประกาศ 01 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี...

ข่าวประกาศ 27 เมษายน 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด...

ข่าวประกาศ 24 เมษายน 2563

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ...

ข่าวประกาศ 22 เมษายน 2563

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับป...

ข่าวประกาศ 20 เมษายน 2563

ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลข้าราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งระ...

ข่าวประกาศ 16 เมษายน 2563

การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเ...

ข่าวประกาศ 15 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในกระทร...

ข่าวประกาศ 09 เมษายน 2563