ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการปรับปรุงสำนักงานศูนย์เทคโน...

ประกาศร่าง เรื่อง จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) ปีงบประมาณ 2563 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) ปีงบประมาณ 2563 ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เ...

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีปร...

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง งานจัดหาผู้บริหา...

ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสำนักงานศูนย์...

ประกาศร่าง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกว...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง รายการจ้างโครงการระบบจดหมายอิ...

ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรีย...

ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำ...

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารส...

ประกาศร่าง เรื่อง จ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสำนักงานศูนย์เทค...

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง งานจัดหาผู้บริหา...

>