ประกาศร่าง เรื่องจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

ประกาศร่าง TOR เช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Au...

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิท...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวัน...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big ...

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พ.ศ. 2564

ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ...

จ้างเหมาถ่ายบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีง...

ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา1579 ประจำปี...

ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Big...

>