สื่อการเรียนรู้.สู่แท็บเล็ต

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประกาศและมอบรางวัลโครงการ “ประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556รมว.ศธ.กล่าวชื่นชม สพฐ.ที่ได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศลำดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาด้วยกัน ที่ได้ริเริ่มให้มีโครงการแท็บเล็ตสู่นักเรียนทุกคน เพื่อต้องการให้เด็กได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่อยู่อย่างไม่จำกัดได้ แต่การมีแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโทรศัพท์มือถือก็ดี จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ได้ และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมาก ก็ต่อเมื่อมีเนื้อหาที่ดีที่เหมาะสมและสามารถใช้ได้กับแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เช่นกันด้วย


อย่างไรก็ตาม ศธ.ต้องการให้มีการผลิตสื่อที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ตอีกจำนวนมาก ที่สำคัญคือต้องการสื่อที่มีคุณภาพ ต้องการระบบที่มีการวางมาตรฐานวางระบบในการคัดเลือก คัดกรองสื่อต่างๆ ที่จะใช้กับแท็บเล็ต ซึ่งโครงการประกวดสื่อครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจะช่วยยกร่างมาตรฐานสำหรับการพัฒนาสื่อด้วย เพราะมีคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้รู้ ผู้ใช้ ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ ศธ.ได้ตัวอย่างสื่อที่ดี มีคุณภาพ และนำความรู้/ประสบการณ์จากการประกวดไปใช้ในการสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น


โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีสื่อที่มีคุณภาพ สนับสนุนและกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในรูปแบบของแอพพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แอพพลิเคชันเสริมการเรียน (Learning Media) แอพพลิเคชันเสริมการสอน (Instruction Media) และแอพพลิเคชันสร้างองค์ความรู้ (Constuction Media) ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปเป็นเวลา 4 วัน ใน 5 ภูมิภาค ซึ่งมีครูให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และมีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 2,388 ผลงาน
ผลการประกวดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต


● รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท โล่เกียรติยศ ผลงานได้รับการเผยแพร่บนแท็บเล็ตของนักเรียนทั่วประเทศ และเผยแพร่ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore และ www.OTPCappcon.com รวมทั้งสามารถใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประเมินผลเชิงประจักษ์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ว 5) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่


1) “การตวง” แอพพลิเคชันเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ผลงานของนายนรินทร์ อนงค์ชัย
2) “Weather and Clothes” แอพพลิเคชันเสริมการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น ม.1 ผลงานของนางศิริวรรณ ชูชื้น
3) “รักไทย” แอพพลิเคชันเสริมการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-3 ผลงานของ น.ส. เกศรินทร์ ปินตา และ น.ส.ณัฐชยา วงศ์บุญมาก


● รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท โล่เกียรติยศ และผลงานได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore และ www.OTPCappcon.com จำนวน 4 รางวัล ได้แก่


1) “10 ประเทศอาเซียน” แอพพลิเคชันเสริมการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.3 ผลงานของ ว่าที่ ร.ท.อมรัส อรรคบุตร นางนวภัทร อรรคบุตร และนางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ
2) “โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์” แอพพลิเคชันเสริมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ผลงานของ นายสุปรีชา สูงสกุล
3) “วิทยาศาสตร์พาสนุก” แอพพลิเคชันเสริมกาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ผลงานของ น.ส.เจนจิรา นาคหรั่ง
4) “การชั่งและการเปรียบเทียบน้ำหนัก” แอพพลิเคชันเสริมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 ผลงานของ นายธีระวัฒน์ นามประแส


● รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โล่เกียรติยศ และผลงานได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore และ www.OTPCappcon.com จำนวน 4 รางวัล ได้แก่


1) “เรขาคณิต หรรษา พาเพลิน” แอพพลิเคชันเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 ผลงานของ นายเกรียงไกร มาตรมูล
2) “Little red riding hood” แอพพลิเคชันเสริมการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น ป.1 ผลงานของ น.ส.แคทราย สุขสมบูรณ์ และ น.ส.พิจิตรา ศิริวัฒน์
3) “เกมไทยสุภาษิต” แอพพลิเคชันการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1-3 ผลงานของ น.ส.กมลวรรณ อินทวงษ์
4) “Thailand Puzzle” แอพพลิเคชันสร้างองค์ความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.1-3 ผลงานของ นายเปรม หะทัยธรรม และ นายนราธิป หริจิระติวงศ์


● รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านระดับเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore และ www.OTPCappcon.com จำนวน 500 รางวัลนวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/12/2556
เผยแพร่ 30/1/2556