นายอำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา

ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
 • ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยรำไพพรรณี
 • ระดับปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ระดับปริญญาเอก ค.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ประวัติการทำงาน
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3
 • ผู้นำและหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ
การฝึกอบรม
 • หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยการตำรวจ
 • หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง” รุ่นที่ 4 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ปยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5”
 • หลักสูตร “ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7”
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน 1. เหรียญราชการชายแดน
2. เหรียญจักรพรรดิมาลา
3. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
>