สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

          สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามรายการดังนี้

          ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๔ เครื่อง
          ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Networkจำนวน ๑ เครื่อง
          ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน ๒ เครื่อง

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายสารบรรณ กลุ่มบริหารงานกลาง อาคาร ๑ ชั้น ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ อาคาร ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.onec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๐  ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด
๑. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 
๒. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓. 
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๘ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

ที่มา http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Procurement&file=view&itemId=1318