สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๕   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เลขที่ ๓๓/๓๒ ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เลขที่ ๓๓/๓๒ ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reo10.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๒๒๒๘๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสมพร ฉั่วสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ภภริญ ใจเขียว)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง ภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015031505&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure