สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง พร้อมติดตั้ง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (ชั้น ๓)เลขที่ ๗ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reo6.moe.go.th/osmie6/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๓๒๓๓๘๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ดุสิทธิ์ คงคาหลวง)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ดุสิทธิ์ คงคาหลวง นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115058663&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure