นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทน

ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
 • ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ปี 2562 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปี 2560 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปี 2559 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • ปี 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • ปี 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 • ปี 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
 • ปี 2549 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
 • ปี 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
 • ปี 2546 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าสองยาง สปจ.ตาก
 • ปี 2533 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล สปจ.หนองคาย
 • ปี 2530 ครู โรงเรียนบ้านนาทราย สปอ.บึงกาฬ สปจ.หนองคาย
 • ปี 2527 ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สปอ.เลิงนกทา สปจ.ยโสธร
การฝึกอบรมที่สำคัญ
 • หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 (25 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2562) จัดโดย หน่วยราชการในพระองค์ 904
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. 6) ปี พ.ศ. 2562 (ก.พ. – มิ.ย. 2562) จัดโดย สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตร วปอ. รุ่น 60 (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 (18 ก.ย. – 22 ต.ค. 2558) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 (18 ส.ค. 2556 ถึง 8 มี.ค. 2557) จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • ตระกูลช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช. ) ปี พ.ศ. 2560
 • ตระกูลมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2554
>