นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-628 6352 , 02-628 6340 , 02-281 7173 , 02-280 2858

ประวัติส่วนตัว
 • 14 กันยายน 2505
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
 • เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 ตำแหน่ง สถาปนิก 3 กรมการฝึกหัดคร
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (22 มี.ค. 2556)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (11 ธ.ค. 2557)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (20 ม.ค. 2558)
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ต.ค. 2558)
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (1 ต.ค. 2559)
 • เลขาธิการสภาการศึกษา (25 ธ.ค. 2561)
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตุลาคม 2563
การฝึกอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่7) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. รุ่นที่4) สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส. รุ่นที่1) กรมบัญชีกลาง
 • Regional Labor Market Course for East Asia and Pacific : The World Bank
 • APEC e-Learning Cooperation Training Program (รุ่นที่ 25) : APEC
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2560
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2558
รางวัลที่ได้รับ
 • ศฺิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น ด้านการบริหาร พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง