นายศรีชัย พรประชาธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
ประเด็นนโยบายศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค

ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
 • พุทธศักราช 2552 ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พุทธศักราช 2533 ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • พุทธศักราช 2525 ปริญญาตรี บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประวัติการทำงาน
 • 28 พฤษภาคม 2527 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 • 1 ตุลาคม 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • 1 ตุลาคม 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • 1 ตุลาคม 2537 อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • 31 มกราคม 2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • 1 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • 1 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการ ระดับ 7 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
 • 1 ตุลาคม 2542 ผู้อำนวยการ ระดับ 8 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
 • 29 มกราคม 2546 ผู้อำนวยการ ระดับ 8 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 • 24 ธันวาคม 2547 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คศ.3 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 • 21 กรกฎาคม 2551 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คศ.4 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 • 20 ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 26 สิงหาคม 2558 ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 1 ตุลาคม 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 22 ตุลาคม 2562 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ปี พ.ศ. 2560 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • ปี พ.ศ. 2554 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • ปี พ.ศ. 2552 เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • ปี พ.ศ. 2545 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ปี พ.ศ. 2542 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ปี พ.ศ. 2535 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • ปี พ.ศ. 2532 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานดีเด่น
 • ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
 • ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 • ขับเคลื่อนระบบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนวทางการเทียบระดับ การเทียบโอน ผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 • ขับเคลื่อนการประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับนานาชาติ (National Coordinator for Accreditation : NCA) ของ APACC ในประเทศ
 • ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการเสนอแนะ แนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 • ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
 • ขับเคลื่อนการส่งเสริม ผลิต พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา
 • ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ
 • ขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการ ให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา รวมทั้งการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา
 • ขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนและสถาบันการอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาการวัดและประเมินผลการศึกษาการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
 • ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาทวิภาคี ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
 • ขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก
 • ศึกษาดูงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific robot contest 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA TVET) ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ประชุมความร่วมมือสร้างสัมพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน กับสภาการศึกษา มณฑลยูนนาน ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน.สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประชุมความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้บริหารสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ Chongqing Technology.and. Business.Institute.(CQTBI).ณ.สาธารณรัฐประชาชนจีน
>