นายวรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประวัติส่วนตัว
 • เกิด 8 ตุลาคม 2515
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา ศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี 2538)
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปี 2548)
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ปี 2552)
ตำแหน่งทางราชการ
 • 9 ก.พ. 2541 นักวิชาการศึกษา 3 สํานักงานศึกษาธิการอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2541 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สํานักงานกิจการพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2543 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2549 นักวิชาการศึกษา 6 ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2550 นักวิชาการศึกษา 7 ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2551 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4 (จ.ปทุมธานี) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2555 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2555 ผู้อํานวยการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ) สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • 2555 ผู้อํานวยการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ) สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (กรุงเทพมหานคร) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2558 ผู้อํานวยการ (รักษาการในตําแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2560 ผู้อํานวยการ (อํานวยการ ระดับสูง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2560 ผู้อํานวยการ (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2562 รองศึกษาธิการภาค (บริหาร ระดับต้น) สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2563 รักษาการในตําแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ. 2560)
การฝึกอบรม
 • สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 (ปี 2557) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สําเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 (ปี 2560) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
 • การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ รุ่นที่ 103 (L.T.C.) (ปี 2556) สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
>