นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
 • 16 กรกฏาคม 2503
การศึกษา
 • ปริญญาตรี (ค.บ.) การพลศึกษา
 • ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
 • 2 มิ.ย. 2523 ครู 2 สปจ.บุรีรัมย์
 • 1 ก.ย. 2534 นักวิชาการศึกษา 4 สป.ศธ.
 • 15 พ.ค. 2538 หัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์
 • 15 พ.ย. 2542 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์
 • 2 ต.ค. 2550 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 17 ก.ค. 2552 รองเลขธิการ กศน. สำนักงาน กศน.
 • 1 ต.ค. 2553 รองเลขาธิการ กอศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
 • 29 เม.ย. 2554 เลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน.
 • 29 ก.ค. 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 22 มี.ค. 2559 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 (อีกหน้าทึ่หนึ่ง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่
 • 1 ต.ค. 2559 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 15 พ.ค. 2560 เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
การฝึกอบรม
 • พ.ศ. 2539 ผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 • พ.ศ. 2542 การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 • พ.ศ. 2544 การพัฒนานักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 • พ.ศ. 2548 การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • พ.ศ. 2552 นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
 • พ.ศ. 2553 นักบริหารระดับสูง : หัวหน้าส่วนราชการ นบส.2 สำนักงาน ก.พ.
 • พ.ศ. 2554 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2558 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2558 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2559 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงาน ป.ป.ช.
ศึกษาดูงาน
 • พ.ศ. 2546 สหราชฮาณาจักร สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 • พ.ศ. 2547 สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2548 สหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2551 สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • พ.ศ. 2552 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเช็ก
 • พ.ศ. 2554 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • พ.ศ. 2555 สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
 • พ.ศ. 2556 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์
 • พ.ศ. 2557 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • พ.ศ. 2558 ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 • พ.ศ. 2559 สาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐเช็ก
 • พ.ศ. 2559 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐโปรตุเกส
การปฏิบัติงานพิเศษ
 • พ.ศ. 2537 – 2544 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2544 กรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาเกณฑ์คุณภาพของ ก.ค.
 • พ.ศ. 2544 – 2548 ผู้ชำนาญการในคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2545 – 2548 ผุ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2547 – 2557 ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 • พ.ศ. 2554 – 2555 คณะกรรมการบริหารโครงการหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • พ.ศ. 2553 – 2557 อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2554 – 2557 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
 • พ.ศ. 2554 – 2557 คณะกรรมการประสานงานองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2554 – 2557
 • พ.ศ. 2556 – 2557 รองประธานคณะกรรมการการดำเนินงาน โครงการ “วิ่งและขี่จักรยานทางไกล เพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้”
 • พ.ศ. 2555 – 2558 อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2555 – 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2557 – 2559 ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 • พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
 • 28 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย
ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่า แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้แทน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้แทนที่รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนสามัญ) อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
คติพจน์ในการทำงาน ผู้บริหารที่ดี ต้องได้ทั้งคนและงาน โดยไม่เสียหลักการ
>