นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย

ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
 • 2525 อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2534 ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติการทำงาน
 • 2524 – 2525 เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานพลังงานแห่งชาติ
 • 2526 – 2540 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2540 – 2547 หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2548 – 2550 รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 2550 – ก.ย. 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ก.ย. 2554 – 6 ส.ค. 2555 ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 7 ส.ค. 2555 – 12 ต.ค. 2560 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 13 ต.ค. 2560 – 8 เม.ย. 2562 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 9 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจราชการกรณีปกติประจำปี เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 2 เขต ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย – นครศรี ธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง และเขตตรวจราชการที่ 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
 • ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ขององค์กรหลัก การประชุมนานาชาติ และการประชุมของหน่วยงาน ภายนอก รวมถึงร่วมงานของหน่วยงานต่างๆ
ผลงานดีเด่น
 • ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น พ.ศ. 2537
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน(กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม)
 • กำกับดูแลให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการส่งเสริมให้สถานบันอุดมศึกษาไทย ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering (ABET)
 • งานอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 5 ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร) และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ กรุงรีกา สาธารณรัฐลัตเวีย
 • การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 1st Expert Meeting of the ASEM Work Placement Pilot Programme ระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
การศึกษาดูงานภายในประเทศและนอกประเทศ
 • 25 – 28 พฤศจิกายน 2556 การศึกษาดูงานสถาบัน อุดมศึกษาและสถาบันวิจัย ณ กรุงปารีสและเมือง Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส
  – University of Bordeaux
  – CEATech
  -Pasteur Institute
  – IRT-Systemx
  – Agence Nationale de la Recherche
  – Institute of Chemistry, CNRS
  – Organization for Economic Coopreation and Development (OECD)
 • 25 – 26 พฤศจิกายน 2557 การศึกษาดูงานสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยบ่มเพาะ ธุรกิจ ณ เมือง Koahsiung ประเทศไต้หวัน
  – National Kaohsiung Marine University
  – National Chiao Tung University
  – Chang Gung University
  – Chang Gung Health and Culture Village
>