สัมมนา อ.แนะแนว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในพิธีเปิดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ติดตามสรุปรายละเอียด และภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.moe.go.th/websm/2013/oct/349.html