สอ.นำร่อง ชี้แจง แนวทางผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สอ.

      นางจรรยา ชวนานนท์ ผู้อำนวยการ (สอ.สป.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักอำนวยการ สป. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สังกัด สอ.สป. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

                ผู้อำนวยการ สอ.สป. กล่าวถึง วิสัยทัศน์ของ สอ.สป. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการและประสานงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีพันธกิจ คือ 1. พัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการและประสานงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 4. เร่งรัด พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ให้ดูว่าพันธกิจใดที่ดีและเหมาะสม ก็ให้คงไว้เป็นตัวอย่างในเรื่ององค์ความรู้ต่อไป

           สำหรับการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง ที่ กพ.กำหนด (ขณะนี้ยังไม่เป็นทางการ) และเกณฑ์ที่ สอ.สป. จะทำ คือ การประเมินการใช้ในงานที่ปฏิบัติจริง แล้วนำมาเขียนเป็นรูปร่าง โดยจะมีการประเมินตนเองก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินอีกครั้ง

     การบริหารผลการปฏิบัติราชการ มีความหมายว่า กระบวนการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบ เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมายระหว่างองค์กร ระดับสำนัก /กอง จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน กำหนดเป้าหมายที่ชัดจน พัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แล้วประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทน ความดี ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน

      การประเมินผลดังกล่าว ส่วนราชการจะได้รับประโยชน์จากเป้าหมาย การปฏิบัติงานของข้าราชการทุกระดับสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร การสื่อการระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จะทำงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และผลการปฏิบัติงานขององค์กรสูงขึ้นจากการมีข้อมูล ในการเทียบเคียง

      ส่วนประโยน์ที่ข้าราชการจะได้รับ คือ ได้รับทราบถึงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างชัดเจน เห็นความเชื่อมโยงของงานที่ตนทำกับความสำเร็จขององค์กร ตลอดจนได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมทั้งจะได้รับการประเมินผลงาน ที่ชัดเจนจากการทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน

      การประชุมชี้แจง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการ สอ.สป. ยังได้มีการอธิบายถึงกระบวนการบริหารผล การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่ การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงตัวอย่าง ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในโอกาสนี้ด้วย

     หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางดังกล่าว หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อข้องใจใดๆ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สอบถามข้อมูลได้ที่งานเงินเดือนค่าจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.โทรศัพท์ 02-6285645โทรสาร 02-6285623หรือโทรศัพท์ภายใน 4032 อย่างไรก็ตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ยังเป็นช่วงของการนำร่อง เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ข่าว
ธิรดา / ภาพ