สอศ. หารือสภาอุตฯ และเดนโซ่

สอศ. หารือสภาอุตฯ และเดนโซ่ ประเทศญี่ปุ่น ผลิตกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท เดนโซ่ ประเทศญี่ปุ่น ถึงแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบบการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พร้อมด้วย Dr.Fumio Kojima : Executive Advisor Production innovation center และ Theerawat Limpibunterng, Ph.D. : Project Manager FA Business Unit FA Development Dept. บริษัท เดนโซ่ จากประเทศญี่ปุ่น  เกี่ยวกับความร่วมมือโครงการ Lean Automation System Integrator (LASIs) เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต ซึ่งในการหารือครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโครงการ Lean Automation System Integrator (LASIs)

          เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า บริษัทเด็นโซ่ ได้ให้ข้อมูลของความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันว่าประเทศไทย มีบริษัทญี่ปุ่นที่ใช้ระบบ System Integrator (SI) จำนวน 200 บริษัท ซึ่งขณะนี้ บริษัทจำนวน 200 บริษัทดังกล่าวมีความต้องการกำลังคนทางด้าน Automation เป็นอย่างมาก และในอนาคตภายใน 10 ปีข้างหน้าบริษัทที่จะใช้ระบบ System Integrator (SI) ในไทย จะมีไม่ต่ำกว่า 2,000 บริษัท  และจะมีความต้องการกำลังคนเพิ่มสูงขึ้น 20,000 คนต่อปี จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาช่วยผลิตกำลังคนด้าน Automation ให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการในอนาคต โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการที่จะเพิ่มการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ในด้าน Lean Automation ซึ่งจะมีความสำคัญในการพัฒนางานอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในส่วนของการออกแบบ การผลิต ติดตั้ง ปรับปรุง ปรับแต่ง โดยจะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสาขา Automation ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดผู้เรียนด้าน Automation ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง 

           โดยการหารือในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแผนที่จะลงนามความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเริ่มดำเนินการดังกล่าวข้างต้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.