สอศ. ติวเข้มผู้เรียนอาชีวะที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0


          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ระยะที่ 2 (รอบ 20 ทีม) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ


          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา SMEs โดยถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิม ให้สามารถดำรงอยู่และมีความก้าวหน้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะทำให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการระยะที่ 1 ให้กับทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน 100 ทีม เมื่อวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดระยอง และได้คัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่นให้เหลือ จำนวน 20 ทีม (โดยแต่ละทีมมีสมาชิกจำนวน 6 คน ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา 1 คน และนักศึกษาชั้นปวช.หรือปวส.จากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีความสนใจเดียวกันคืออยากจะประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 5 คน รวมผู้เข้าอบรม20ทีมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 คน) เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ระยะที่ 2 โดยการคัดเลือกดังกล่าว ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสอศ. ทั้งนี้ สัดส่วนสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจของแต่ละภาค มีดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยเทคนิค สุวรรณภูมิ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัย การอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาคใต้ จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคพังงา ภาคกลาง จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกและกทม. จำนวน 1 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยพณิชยการบางนา และภาคเหนือ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก “สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกได้มีทักษะและองค์ความรู้เชิงลึกในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยหลังจากการอบรม คณะที่ปรึกษาธุรกิจจากสอศ.จะลงพื้นที่ในสถานศึกษาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ทีมธุรกิจดีเด่น ทั้ง 20 ทีม อีกครั้งก่อนจะดำเนินการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น 20 ทีม ในเดือนพย.62 นี้” ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้าย


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.