สอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ ตามรายการ ดังนี้
                  รถยนต์ใช้ในราชการ จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ จังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://cri.sonnfhuk.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๕๐๙๙๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเอกชัย ปานเม่น)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว มริกา แก้วดำ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว มริกา แก้วดำ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105034846&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure