สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

ที่มา กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สป.ศธ.