สอบราคาซื้ออาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้ออาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้
                  อาหารนักเรียนพักนอน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 18 รายการ จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.google.co.th/egp หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๔๖๐๐๗๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวิวัฒน์ ปุรารักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วิวัฒน์ ปุรารักษ์)
 ผูอำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วิวัฒน์ ปุรารักษ์ ผูอำนวยการโรงเรียน

 เอกสารสอบราคา เลขที่ ซ ๑๐/๒๕๕๗

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075319441&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure