สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

( สำเนา )
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ตามรายการ ดังนี้
                  1.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว40แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 2.อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม แบบ B จำนวน 1 ชุด      

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๔๕๕๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธรีพล แก้วประดิษฐ์)
ครู คศ.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย เอกมลรัตน์ จันทวงศ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย เอกมลรัตน์ จันทวงศ์ ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 03/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075026903&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure