สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กศน. ตำบล และ ครุภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กศน. ตำบล และ ครุภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กศน. ตำบล และ ครุภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  จัดซื้อครุภัณฑ์ กศน. ตำบลหนองหาน จำนวน ๓   รายการ
                 ๒.  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านดุง จำนวน ๒   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ udon.nfe.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๒๒๓๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ว่าที่ร้อยตรีสมปอง วิมาโร)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ขวัญใจ จันทรเจริญ)
 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ขวัญใจ จันทรเจริญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115078737&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure