สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ตามรายการ ดังนี้
                  ค่าครุัณฑ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 1.ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ 2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 3.ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์๒๑๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพธิ์ศรีสุข ตำบลอิสาณอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์๒๑๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพธิ์ศรีสุข ตำบลอิสาณอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buriramspecial.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๖๖๑๐๖ ๐๘๒๑๕๘๐๑๖๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวิษณุ โพธิ์ใจ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการจัดหาตามประกาศเดิมลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจนได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557  เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ดำเนินการเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าได้ดำเนินการประกาศขึ้นเว็บไซด์ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2557 จึงได้นำประกาศมาขึ้นย้อนหลังเพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดหาในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ยุพยงค์ เกษาโร)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ยุพยงค์ เกษาโร ครูผู้ช่วย

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065068529&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure