สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์แบบ 7 ที่นั่ง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อเนกประสงค์แบบ ๗ ที่นั่ง
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อเนกประสงค์แบบ ๗ ที่นั่ง ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์แบบ 7 ที่นั่ง จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 อ.วารินชำราบ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubn4@obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๒๑๙๖๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายถาวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สุมาลัย เวชกามา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สุมาลัย เวชกามา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075267204&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure